• Natura Natura

  Przyroda, in. natura – w najszerszym znaczeniu wszechświat, rzeczywistość. Termin ten obejmuje także zjawiska fizyczne oraz życie – bez uwzględnienia wytworó...

 • Religia Religia

  Religia – system wierzeń i praktyk określający relację między różnie pojmowaną sferą sacrum i sferą boską a społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje ...

 • Polityka Polityka

  Polityka – pojęcie z zakresu nauk społecznym, rozumiane na wiele sposobów. U Arystotelesa polityka jest rozumiana jako rodzaj sztuki rządzenia państwem, któr...

 • Rekreacja Rekreacja

  Rekreacja, aktywny wypoczynek – forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana w ...

 • Sztuki wizualne Sztuki wizualne

  Sztuki wizualne – pojęcie obejmujące różne dziedziny twórczości artystycznej, które odbierane są przez widza poprzez wzrok. Kategoria stosowana jest zatem wo...

 • Transport Transport

  Transport – przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków. Potrzeby transportowe należą do grupy potrzeb wtórnych czł...

 • Historia Historia

  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstar...

 • Teatr Teatr

  Teatr – rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo przedstawia sztukę dla zgromadzonej publiczności. Terminem teatr określa się też...

 • Literatura Literatura

  Literatura – wszystkie "sensowne twory słowne”, czyli dzieła artystyczne, tj. literatura piękna, oraz teksty użytkowe, tj. literatura stosowana, zachowane w ...

 • Muzyka Muzyka

  Muzyka – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki. Struktury dźwię...

 • Fotografia Fotografia

  Fotografia – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne znaczenie zakłada wyko...

 • Kinematografia Kinematografia

  Kinematografia – dziedzina działalności człowieka związana z produkcją filmów oraz ich rozpowszechnianiem i wyświetlaniem w kinach. Przemysł filmowy w poszcz...

 • Przestrzeń kosmiczna Przestrzeń kosmiczna

  Przestrzeń kosmiczna – przestrzeń poza obszarem ciał niebieskich. Za granicę pomiędzy ziemską atmosferą a przestrzenią kosmiczną przyjmuje się umownie wysoko...

 • Marka Marka

  Marka, inaczej znak fabryczny, znak firmowy – znak określający producenta: nazwa lub symbol graficzny umieszczany na wyrobach w celu ochrony przed naśladowni...

 • Podróż Podróż

  Podróż – zmiana miejsca pobytu na odległe. Osoba podróżująca pieszo to wędrowiec, podróżujący środkiem komunikacji to podróżny lub wojażer. W odróżnieniu od ...

 • Hobby Hobby

  Hobby – czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków. Może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejęt...

 • Nauka Nauka

  Nauka jest jednym z rodzajów wiedzy ludzkiej. Pod względem poznawczym wydaje się być wiedzą najlepszą, najbardziej adekwatnie opisującą rzeczywistość. Ten wy...

 • Sport Sport

  Sport – wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i...

 • Gra Gra

  Gra – czynność o ustalonych zasadach, w której udział bierze jedna lub więcej osób. Od innych rozrywek grę oddziela istnienie ścisłego zbioru zasad gry, od i...

 • Program telewizyjny Program telewizyjny

  Program telewizyjny – telewizyjna produkcja audiowizualna, podstawowa jednostka ramówek stacji telewizyjnych, która charakteryzuje się określonym gatunkiem t...

 • Film Film

  Film – utwór audiowizualny, składający się ze scen, które składają się z jednego lub więcej ujęć. Pierwotnie filmy wyświetlano w kinach, współcześnie również...

Technologia

Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra lub informacji. Technologia może oznaczać konkretny proces. Można rozpatrywać produkty pod względem technologiczności, czyli optymalizacji konstrukcji dla danego procesu, tak by dany projekt nie sprawiał trudności wykonania daną metodą.

image

Technologia chemiczna dyscyplina naukowa z pogranicza dziedzin nauk technicznych i chemicznych, która zajmuje się wraz z inżynierią chemiczną i procesową
Technologia żywności i żywienia dyscyplina naukowa znajdująca się dziedzinie nauk rolniczych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.
Technologia cyfrowa technologia wykorzystująca technikę cyfrową i systemy informatyczne. Jest to działalność natury technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej
Technika informatyczna, technika informacyjna, technologia informatyczna, technologia informacyjna, TI, IT od ang. information technology całokształt
Technologie asystujące technologie dla niepełnosprawnych szeroka klasa technologii umożliwiających większą niezależność osób niepełnosprawnych. Uniwersalne
Tarcie technologia obróbki drewna proces technologiczny polegający na przerabianiu drewna okrągłego na tarcicę poprzez rozpiłowywanie go inaczej:
Technologia chemiczna i inżynieria procesowa wzajemnie dopełniające się dyscypliny naukowe, które dotyczą problemów projektowania, budowy i eksploatowania
Technologia haptyczna ze stgr. ἁπτικός haptikós dotykalny, dotykowy technologia wykorzystująca mechaniczne komunikowanie się z użytkownikami poprzez
Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu WMTiW jeden z
Technologia budowy maszyn dziedzina wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej, zajmująca się metodami i technikami wytwarzania części maszyn
Technologia medyczna - w ujęciu szerokim to dowolny rodzaj wiedzy zaangażowanej w realizację zadań i osiąganie określonych rezultatów systemu opieki zdrowotnej

Technologia magnetooptyczna ang. magneto - optical, MO - określenie technologii nośników danych opartej na połączonym wykorzystaniu światła laserowego
Muzyka i Technologia miesięcznik ogólnopolski skierowany do specjalistów związanych z branżą muzyczno - rozrywkową: realizatorów dźwięku, oświetlenia
Technologia rozpoznawania zdjęć technologia która pozwala na rozpoznawanie obiektów przedstawianych na cyfrowych obrazach o charakterze rastrowym.
Technologia olejków eterycznych dział technologii chemicznej zajmujący się metodami wytwarzania olejków eterycznych z olejkodajnych surowców roślinnych
6 praw technologii Melvina Kranzberga: Technologia nie jest zła ani dobra, nie jest też neutralna. Wynalazek jest matką potrzeby. Technologia przychodzi
Technologia HPP, ciśnieniowanie, paskalizacja ang. high pressure processing nowoczesna metoda utrwalania żywności za pomocą wysokiego ciśnienia, dzięki
Technologia rozproszonego rejestru również Technologia rozproszonych rejestrów ang. Distributed Ledger Technology, DLT technologia rozproszonej
co większość używanych technologii różni się od współczesnych. Niniejszy artykuł przedstawia niektóre przykłady tej technologii oraz nauki, na której jest
Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji państwowa placówka naukowo - badawcza w Radomiu. Instytut Technologii Eksploatacji powstał w 1984
Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej jeden z dziesięciu wydziałów Politechniki Poznańskiej. Jego siedziba znajduje się przy ul. Piotrowo
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dawniej Agencja Oceny Technologii Medycznych państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość

Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jeden z ośmiu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jego siedziba znajduje
TIL Technologia i Infrastruktura Lotnisk - specjalistyczna wystawa o międzynarodowym charakterze prezentująca sprzęt, technologie i usługi dla portów
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii CNT stała komisja sejmowa, w Sejmie VIII kadencji zajmująca się sprawami łączności radiowej
roku w wyniku połączenia Katedry Technologii Kauczuku i Gumy, Katedry Technologii Organicznej, Katedry Technologii Garbarstwa i części Katedry Fizyki
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej jeden z siedmiu wydziałów Politechniki Krakowskiej. Jego siedziba znajduje się
Przemysł wysokiej technologii ang. high - tech industry gałąź przemysłu wykorzystująca najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne i technologiczne, zarówno
urządzenia wykorzystywane przez bohaterów do różnych celów. Większość technologii Pradawnych mogą uruchomić i używać osoby posiadające gen Pradawnych.
Promieniowa jonizacja katalityczna, technologia RCI ang. Radiant Catalytic Ionization - RCI aktywna technologia oczyszczania powietrza, wykorzystująca

Technika informatyczna

Technika informatyczna, technika informacyjna, technologia informatyczna, technologia informacyjna, TI, IT – całokształt zagadnień, metod, środków i działań ...