• Natura Natura

  Natura. natura w szerokim tego słowa znaczeniu-Wszechświat, rzeczywistość. Termin ten obejmuje także zjawiska fizyczne i życie – z wyjątkiem mieszaniny i wpł...

 • Religia Religia

  Religia – system wierzeń i praktyk, który określa relacje między różnymi pojmowaną sferze sacrum i sferę Boską i społeczeństwo, grupa lub jednostka organizac...

 • Polityka Polityka

  Polityka – jest to pojęcie z zakresu nauk społecznych, rozumieć na różne sposoby. Dla Arystotelesa polityka rozumiana jako sztuka rządzenia państwem, której ...

 • Rekreacja Rekreacja

  Rekreacja, aktywny – forma aktywności umysłowej lub fizycznej biorą zawodowe, społeczne, konsumpcyjne i nauki. Jest używany w celu odpoczynku i rozrywki. W a...

 • Sztuki wizualne Sztuki wizualne

  Sztuki wizualne – pojęcie, obejmujące różne dziedziny twórczości artystycznej, które są podejmowane widza przez celownik. Kategorii użyte w tej kolejności, w...

 • Transport Transport

  Transport – przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków. Potrzeby transportowe należą do grupy potrzeb wtórnych człowieka ...

 • Teatr Teatr

  Teatr – rodzaj sztuki scenicznej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo sztuka dla zgromadzonej publiczności. Termin ten określa również sam teatr-to prze...

 • Literatura Literatura

  Literatura – wszystko "żywe istoty słownej", czyli dzieła sztuki, czyli literatura, teksty użytkowe, tj. literatura, bibliografia, zachowanych w formie pisem...

 • Muzyka Muzyka

  Muzyka – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedną z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki. Wpływ struktury...

 • Fotografia Fotografia

  Obraz jest zbiorem różnych technik, które mają na celu rejestrację regularnie, jeden obraz z płucami. To znaczenie zakłada wykorzystanie układu optycznego, c...

 • Kinematografia Kinematografia

  Kino jako obszar ludzkiej działalności, związanych z produkcją filmów i ich wynajmu i wyświetlania w kinach. Przemysł filmowy w poszczególnych krajach nazywa...

 • Przestrzeń kosmiczna Przestrzeń kosmiczna

  Kosmos – przestrzeń poza ciała niebieskiego. Na granicy między atmosferą Ziemi i przestrzeni kosmicznej są uważane za warunkowo wysokości 100 km nad powierzc...

 • Marka Marka

  Marka, w przeciwnym razie, logo, znak towarowy – znak, który określa producent: nazwa lub symbol graficzny umieścić na produkty do ochrony przed naśladownict...

 • Technologia Technologia

  Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakichkolwiek produktów lub informacji. Technologia może sugerować kon...

 • Podróż Podróż

  Podróż-zmiana miejsca zamieszkania na Odległość. Osób podróżujących pieszo to wędrowiec, podróżnik, środki komunikacji, podróżnika lub wojażer. W odróżnieniu...

 • Hobby Hobby

  Hobby – jest to czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od swoich obowiązków. Można podłączyć wyszukiwanie wiedzy w tej dziedzinie, aby poprawić swoj...

 • Nauka Nauka

  Nauka jest Jedną z form ludzkiej wiedzy. Z punktu widzenia poznawczego, jak się wydaje, wiem, najlepszej, najbardziej adekwatnie opisują rzeczywistość. Ten w...

 • Sport Sport

  Sport to wszelkie formy aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo specjalnego lub zorganizowanego oddziaływania na rozwój i poprawa kondycji fizycznej...

 • Gra Gra

  Gra – zajęcia o decyzjach, który zawiera jeden lub więcej osób. Inne spektakularne-wciągająca gra oddziela istnienie ściśle ustalonych reguł gry, od innych s...

 • Program telewizyjny Program telewizyjny

  Program tv – TV-produkcja wideo i audio, podstawowa jednostka telewizyjnych programów tv, który charakteryzuje się określonym rodzajem działalności.

 • Film Film

  Film – utwór audiowizualny, składający się ze scen, które składają się z jednego lub kilku klatek. Oryginalne filmy były w kinach, dziś również w telewizji i...

Historia

Historia – humanistycznej i społecznej nauki, która zajmuje się badaniem przeszłości, ale w sensie dokładnego zbadania działań i kreacji, aż do najstarszych notarialnie pisemny dowód, w przeciwieństwie do społeczeństwa prymitywnego, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów.
Metoda pracy historyka polega na badaniu zjawisk, które przeszły przez krytyczną interpretację ich szczątki i źródeł dowodów w celu osiągnięcia pewnych faktów, ułożonych w porządku chronologicznym przedstawiono w części opisowej.

image

1. Pojęcie, zakres i miejsce wśród innych nauk. (The concept, scope and place among other Sciences)
Historia jest często postrzegana w dwóch znaczeniach, jako Res i sierpień, czyli – przeszłość jako taka i encykliki Rerum gestarum, czyli wszystkie relacje w przeszłości, w tym historiografia.
Wyrażenie "Historia" pochodzi od greckiego słowa ἱστορία historia, początkowo znacznie "badanie wiedzy" i wiedza zdobyta poprzez badanie". Herodot użył tego słowa do określenia charakteru swojej pracy, zaczynając od słów "tutaj jest prezentacja badań gr. ἱστορίης ἀπόδεξις istories apodexis Herodota z Halikarnasu." Z tego zdania bierze początek w imieniu wszystkich nauk, mimo, że narodowa tytuł przyznawany pracy – Ἱστορίαι Istoriai – polski tłumaczy się zazwyczaj jak się dzieje.
Tradycyjnie w modelu okresie badania historyczne, uważają pochodne od powstania cywilizacji, oparte na przekazie formie pisemnej, w dawnych czasach, podczas składania zamówienia w okresie czasów prehistorycznych. Podejście to należy chronologiczny podział między początkiem historii w różnych regionach świata i w różnych cywilizacjach. W ubiegłym stuleciu przedmiotem badań, jednak stale się rozwija i pogłębia, obejmujące wszystkie kontynenty świata, także wielu analfabetów kultur i nowe antropologiczne pytania. Historyczna metoda charakteryzuje się dążeniem do logicznej strukturze, przyczynowo-skutkowego związku z krytycznym podejściem do źródeł historycznych.
Starożytni grecy uważali historię za jedną ze sztuk. Historia to nie tylko klassificeret wśród nauk. Bo jeśli celem czysto fakty, oparte na określaniu bieg wydarzeń i wyjaśnień na temat przyczyny i skutku, staje się prawie członkiem nauka, rodzaj: Historiografia. Jednak, widząc w niej naukę, która zajmuje się sporadyczne zdarzenia, a nie zasady – jego charakter ściśle naukowy, staje się niejednoznaczny. Jeśli wziąć jej zdolność wskazać na stosunek do biegu zdarzeń w ewolucji cywilizacji, zauważamy, że ona ściera na aspekty etyczno-Społeczne, co sprawia, że bliżej do filozofii lub socjologii, patrz: filozofia historii.

2. Specjalizacja. (Specialization)
Z wielkim rywalem różnicami źródeł, odnoszących się do różnych epok i dziedzin ludzkiej działalności, a tym samym wymaga innego warsztatu, historia rozpada się na szereg specjalizacji.

2.1. Specjalizacja. Epoki historyczne. (Historical era)
Podstawowy podział odpowiada, w zasadzie, kultu, dzielą się na epoki historyczne. Z tych samych metodologicznych przesłanek wyklucza ze sfery nauki historii z czasów przed wynalezieniem pisma czasach prehistorycznych. Klasyczny podział epok w historii europejskiej cechy:
Tak zwany "długiej xix wieku" - jest to okres od rewolucji francuskiej do wybuchu i wojny światowej.
Poprzednie nowożytność – czasy od średniowiecza do przełomu XVIII - XIX wieku, czyli do rewolucji Francuskiej 1789 r. lub do zakończenia kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku. Polska jest trzecim rozbiorze Polski w 1795 r. lub do wiosny ludów w 1848 roku.
Historia ostatnich od 1914 roku aż do naszych dni.
Starożytne czasy 476 roku, czyli upadek Cesarstwa Rzymskiego. Wyróżnia go przede wszystkim badania poświęcone starożytnego Egiptu, w kulturach Bliskiego Wschodu, Starożytnej Grecji i Imperium Rzymskiego.
Średnie wieki – wieków, od starożytności do przełomu XIV i XV wieku, wynalazek druku Gutenberga w 1440 roku i odkrycie Ameryki w 1492 roku w zachodniej części Europy i wschodniej części kontynentu – zdobycie Konstantynopola przez turków w 1453 roku. Średniowiecze dzieli się na wczesne średniowiecze, w XII wieku, Klasyczny XII – XIV wieku i późniejszych wieków XIV - początek XV. Istnieje opinia, głównie wśród niektórych francuskich historyków, że taki podział jest sztuczny i cywilizacyjnie muszą średniowieczu być rozciągnięta do oświecenia.
Periodyzacja lat należy do grupy ważnych problemów badawczych i metodologii historii. Problem w momenty początku i końca pewnej epoki ma bogatą literaturę. Istnieje również pojęcie odstąpieniu od klasycznego podziału na epoki – w szczególności koncepcję "czas trwania" Fernanda Braudela i długie średniowiecze" Jacques Le nawet.

2.2. Specjalizacja. Obszar badań. (Area of research)
Klasyczny podział na epoki, bezużyteczne, jeśli obiekt wiedzy historycznej staje się zjawisko, na dłuższy okres, dla kogo nauka wymaga podejścia, głęboko diachronicznego w ciągu wielu epok. Z tego punktu widzenia wyróżnia się:

 • Historia chrześcijaństwa okres historii obejmujący czas od narodzin Jezusa Chrystusa początek rozwoju religii chrześcijańskiej aż do dziś. Badaniem
 • Historia Iranu historia Iranu od podboju arabskiego do dnia dzisiejszego. Osobny artykuł: Arabski podbój Iranu. Arabowie i Persowie pozostawali ze
 • Historia Wietnamu dla większej przejrzystości i zmniejszenia objętości została podzielona na pięć artykułów, porządkujących historię Wietnamu chronologicznie:
 • Historia gospodarcza dziedzina historii zajmująca się rozwojem i przejawami życia gospodarczego w przeszłości. W pracach historyków gospodarczych stosowane
 • Historia Polski 1386 1492 historia Polski od koronacji Władysława II Jagiełły do śmierci Kazimierza IV Jagiellończyka. 4 marca 1386 w katedrze wawelskiej
 • Discovery Historia dawniej Discovery TVN Historia kanał tematyczny o tematyce historycznej. Powstał przy współpracy programowej Discovery i TVN, do
 • Historia prawa dyscyplina historii i prawoznawstwa, zajmująca się badaniem dziejów prawa i jego instytucji od starożytności do czasów współczesnych.
 • Historia alternatywna gatunek literacki lub filmowy zaliczany do fantastyki naukowej, którego akcja dzieje się w świecie, gdzie historia potoczyła się
 • Historia Internetu historia powstania i rozwoju ogólnoświatowej sieci komputerowej. Kamienie milowe w rozwoju Internetu. Projekt globalnej sieci komputerów
 • Strrraszna historia seria książek dla dzieci i młodzieży londyńskiego wydawnictwa Scholastic Ltd., wydawana w Anglii od 1993. W Polsce wydawana od 1997
 • Historia Polski 1945 1989 historia Polski obejmująca okres komunizmu zwanego demokracją ludową od 1945 roku, poprzez powstanie PRL, do obrad Okrągłego
 • Historia Stanów Zjednoczonych sięga czasów prekolumbijskich, jednak obecne państwo Stany Zjednoczone wywodzi się z XVII - wiecznego osadnictwa europejskiego
 • Janosik. Prawdziwa historia słow. Jánošík Pravdivá história, czes. Jánošík Pravdivá historie węg. Janosik: Egy igaz történet film w koprodukcji
 • Historia kolei na ziemiach polskich Pierwsza publiczna linia kolejowa powstała w 1825 r. w Anglii, w ciągu kilkunastu następnych lat w wielu państwach
 • Czerwony Kapturek prawdziwa historia amerykański film animowany z 2005 roku, w reżyserii Cory Edwardsa. Film przedstawia historię o Czerwonym Kapturku z
 • Historia Marynarki Wojennej dzieje oraz struktury polskiej Marynarki Wojennej. Zawiera opis historii Marynarki Wojennej od czasów powstania oddziałów
 • Historia Polski 1939 1945 historia Polski w czasie II wojny światowej, od agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę do zakończenia II wojny światowej 8 maja
 • historii sztuki są historia architektury, historia malarstwa, historia rzeźby oraz historia sztuki użytkowej sztuki stosowanej Klasyczna historia sztuki
 • audycji opisujących historię kanał emituje też programy nawiązujące do historii m.in. filmy fabularne i seriale TVP Historia współpracuje z wieloma
 • Historia Grecji Osobny artykuł: Starożytna Grecja. Dzieje starożytnej Grecji Hellady to historia kilku następujących po sobie wysokich kultur oddzielonych
 • Osobne artykuły: Historia Wrocławia po 1945, Kalendarium historii Wrocławia, Kalendarium historii Wrocławia 1945 - 1988 i Kalendarium historii Wrocławia od
 • 7 krasnoludków historia prawdziwa niem. 7 Zwerge Männer allein im Wald, 2004 niemiecka komedia. Kontynuacją historii jest film 7 krasnoludków:
 • Historia Indii historia subkontynentu indyjskiego od początku do roku 1947 oraz późniejsza historia Indii. Szczątki najstarszego gatunku człowieka znalezionego
 • Historia współczesnego Izraela rozpoczyna się 14 maja 1948 roku, kiedy proklamowano niepodległość Państwa Izrael. Osobny artykuł: Proklamacja niepodległości
 • Historia religii nauka o dziejach religii, część zespołu nauk zwanego religioznawstwem. Historię religii cechuje metodologia historyczna w badaniu genezy
 • Historia Egiptu historia Egiptu od starożytności po czasy współczesne. Osobny artykuł: Starożytny Egipt. Osobny artykuł: Okres predynastyczny i protodynastyczny
 • Historia Portugalii W starożytności ziemie obecnej Portugalii, zamieszkiwali Celtowie oraz ludy iberyjskie. Do wybrzeży docierały wyprawy handlowe Fenicjan
 • Historia Polski 1697 1763 Polska w czasach saskich, czasy saskie w I połowie XVIII w. Rzeczpospolita przeżywała okres poważnego kryzysu politycznego
 • Historia Palestyny ten artykuł omawia temat historii Palestyny w okresie od początku panowania Bizancjum nad tymi ziemiami w 395 do powstania współczesnego
 • Historia radiofonii w Polsce kalendarium. Pierwsza stała stacja radiofoniczna na świecie zaczęła nadawać w Pittsburghu USA w dniu 2 listopada 1920

Historia: twoja historia, historia ciekawostki, wielka historia, focus historia, historia google, historia polski, wielka historia pl, wp historia

Historia ciekawostki.

Historia Poznań NIVEA Polska. Historia SGGW. Początki SGGW. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest najstarszą rolniczą szkołą wyższą w Polsce i czwartą tego typu. Focus historia. Historia Filharmonia Narodowa. Wszystkie aktualności XX Powszechny Zjazd Historyków Polski Historii bez liku Fanpage Facebook Instytutu Historii UMCS Kanał YouTube Instytut Historii. Twoja historia. Herbstowie. Historia fabrykantów Muzeum Sztuki w Łodzi. W tym artykule opisano, jakie informacje są przechowywane w historii przeglądania i jak wyczyścić historię oraz jak skonfigurować program Firefox,.

Historia polski.

Historia Bosch w Polsce. Chcesz wiedzieć, jak brzmi XXI wiek? Przyjedź na Kraków Live Festival. ONET KULTURA. Kraków Live Festival to dwudniowy festiwal muzyczny w Krakowie. Wielka historia pl. Nasza Historia Najciekawsze artykuły historyczne. Przeczytaj historie Dawców, którzy oddali swój szpik bądź komórki macierzyste, tym samym dając szansę na nowe życie pacjentom chorym na nowotwory krwi. Historia google. WielkaHistoria Fascynujące fakty z przeszłości. Herbstowie. Historia fabrykantów to pierwsza próba przedstawienia dziejów rodziny, ale też przyczynek do poznania kultury życia codziennego klasy średniej i.

Wp historia.

HISTORIA JAKUBA Warszawa Teatr Dramatyczny. Niesamowita historia Króla Cyganów. Tyson Fury ponownie rządzi w wadze ciężkiej. Król Cyganów po zwycięstwie w rewanżowej walce z. Internetowa Stacja Meteorologiczna Warszawa historia pomiarów. Dom Spotkań z Historią. ul. Karowa 20, 00 324 Warszawa poniedziałek: nieczynne wt–pt: –, sob, niedz: –. Wstęp wolny. Kontakt: 48. Historia Do Rzeczy. Artykuły i komentarze najlepszych publicystów historycznych o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski i świata. Recenzje i fragmenty książek. Historia jednego zdjęcia: Kristen Stewart i Robert Pattinson w 2009. A może sprzedajesz samochód i chcesz pokazać klientom jego prawdziwą historię? Skorzystaj z usługi Historia Pojazdu. Dzięki niej uzyskasz bezpłatny dostęp.

Naukowcy właśnie odkryli kolejny grzeszek w historii ludzkości.

Historia firmy zaczyna się w roku 1876, kiedy na rynek wprowadzony zostaje jej pierwszy produkt środek do prania. Obecnie Henkel jest firmą o globalnym. Sprawdź historię pojazdu - Portal. Największe historie ostatniego miesiąca. 50 materiałów, od których nie mogliście się oderwać w styczniu. Zobacz listę TOP 50.

Czyszczenie historii przeglądania Jak to zrobić Pomoc Mozilli.

MSD może poszczycić się długą i bogatą historią działalności mającej na celu poprawę ludzi na świecie. Nasi naukowcy od lat pomagają opracowywać nowe. Kategoria:Historia – pedia, wolna encyklopedia. Historia. Gmach instytucji w stylu eklektycznym, wzorowany na Operze Paryskiej zaprojektował architekt Karol Kozłowski. Koncert inauguracyjny Filharmonii.

HISTORIA w Po.

Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. HISTORIA: POSZUKAJ. Historia16.02.2020. Trudno jest decydować arbitralnie o tym, które wydarzenie jest ważniejsze. Jednak często po latach widać, które odbiły się szerszym echem.

Prawdziwa historia Bursztynowej Komnaty Gazeta Olsztyn.

.pl – polski portal internetowy o tematyce historycznej założony w 2004 r. w Krakowie. Jest jednym z najpopularniejszych serwisów tego typu w Polsce. Redaktorem naczelnym jest Wojciech Duch. Ale Historia Wyborcza. Chcesz otrzymywać od nas atrakcyjne rabaty i bonusy? Kliknij Akceptuję i przechodzę do serwisu i otrzymuj od IKEA Retail Sp. z o.o. i. Partnerów. Historia naturalna czyli o niezwykłych żyjątkach Teatr Lublin. Jednak osoby, które nie mogą odwiedzić byłego obozu Auschwitz, mają możliwość zapoznania się z jego historią dzięki edukacji prowadzonej przez Internet.

Aleksiej Botian – kto to? Historia i sylwetka radzieckiego szpiega.

W historii zakupów możesz wykonać następujące czynności: Wyświetl pełną listę zakupów ze sklepu App Store i iTunes Store. Wystąp o zwrot. Historia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań. Raport zawiera: dane techniczne pojazdu, informacje czy pojazd był kradziony, informacje o liczbie właścicieli pojazdu. Historia SGGW. Kilkudziesięcioletnią historię starań o metro w Warszawie zamyka data 15 kwietnia 1983 r. symboliczny dzień wbicia pierwszego pala obudowy wykopu. Historia Auschwitz Birkenau. Klub Historyków GWO. O Klubie Historyków GWO LEPSZA SZKOŁA Badanie wyników Dobrze pomyślana wychowawcza Formularz klubowy. ▷ Historia.

Portal historyczny historia dla każdego!.

Chciałbyś odkryć ciekawą stronę polskiej historii? Poszukaj jej na naszym portalu edukacyjnym i przekonaj się co dla Ciebie przygotowaliśmy. Historia Wprost. Wszystko o HISTORIA w Po. Najnowsze informacje, muzyka, kultura​, nauka, historia. HISTORIA. Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im Warszawa. To przedstawienie to baśniowa wyprawa przyrodnicza pełna niezwykłych spotkań z niesamowitymi zwierzętami i roślinami. Sześć postaci – Kosmitka.

Historia Dziedzina nauki.

Historia Najbardziej kontrowersyjny papież. Watykan otworzy archiwa Rzecz o historii Celował w gwiazdy, a trafiał w Londyn. Instytut Historii UMCS Strona główna UMCS Lublin. Najstarszy polski portal historyczny, aktualizowany codziennie. Artykuły, ciekawostki, newsy, recenzje, konkursy, wywiady i opinie. Łączy nas historia!.pl Polski portal historyczny. Aktorska para, która zakochała się na planie sagi Zmierzch, czterokrotnie zdobyła nagrodę za najlepszy ekranowy pocałunek.

Historie Dawców Fundacja DKMS.

Strona internetowa najpopularniejszego magazynu o historii w Polsce. Ciekawe artykuły, interesujące książki, komentarze ekspertów. Historia, jakiej nie znałeś. Historia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wirtualna podróż w nieznaną historię Polski XX wieku. Dokumenty archiwalne, nagrania, książki wszystko w jednym miejscu, dostępne dla każdego miłośnika​. Historia Ministerstwo Spraw Zagranicznych Portal. W serii Historia publikujemy książki mówiące o wydarzeniach dotąd nieopisywanych, zapomnianych, poruszanych niechętnie, a także o tych, o których dopiero.

Zaskakująca historia Holokaustu na Berlinale Nie być obojętnym.

Tadeusz Słobodzianek. HISTORIA JAKUBA. 2h 30min z przerwą Scena na Woli im. T. Łomnickiego. Opowieść inspirowana faktami o księdzu i filozofie, który​. Kubota Store. Historia. NIVEA to ponad 100 lat budowania ekspertyzy w pielęgnacji. Dziś korzystamy z tego doświadczenia, opracowując kolejne innowacje, które ulepszają.

Święto

Święto może być religijnych w naturze, na przykład, jest przeciążony, wiązania, na przykład, narodowe święto niepodległości państwa, na przykład, Dzień solid...

Rok

Rok – odstęp czasu między dwoma jednakowymi położeniami Ziemi w jej ruchu po orbicie wokół Słońca. Podobnie, możemy mówić o marsjański rok lub wenusjańskim o...

Miesiąc

Miesiąc-jednostka czasu. Początkowo miesiąc odbywał się od księżycowego cyklu, czyli 29 i pół dnia, że Księżyc trzeba przejść przez wszystkie jego etapy, tj....